;" /> " />

Biệt thự của khách hàng Anh Hà - Chị Hương (Nam Thiên 2 - Quận 7) - VẢI NỘI THẤT AN HUY

Biệt thự của khách hàng Anh Hà - Chị Hương (Nam Thiên 2 - Quận 7) - VẢI NỘI THẤT AN HUY

Biệt thự của khách hàng Anh Hà - Chị Hương (Nam Thiên 2 - Quận 7) - VẢI NỘI THẤT AN HUY

Biệt thự của khách hàng Anh Hà - Chị Hương (Nam Thiên 2 - Quận 7) - VẢI NỘI THẤT AN HUY

Biệt thự của khách hàng Anh Hà - Chị Hương (Nam Thiên 2 - Quận 7) - VẢI NỘI THẤT AN HUY
Biệt thự của khách hàng Anh Hà - Chị Hương (Nam Thiên 2 - Quận 7) - VẢI NỘI THẤT AN HUY
Thi công
20
Jan
2016
Hoàn thành
20
Jan
2016
Thời gian thiết kế: 4 tháng
Dự toán chi phí
450.000.000 VNĐ

Biệt thự của khách hàng Anh Hà - Chị Hương (Nam Thiên 2 - Quận 7)